Granskningar

Genom våra tillgänglighetsgranskningar kontrollerar vi gränssnittets tillgänglighet, det kan bland annat vara webbplatser, extranät, intranät, appar, video och dokument. Vi kan även se till att er nya grafiska profil blir kontrollerad, både i design, färg och fonter. Dessutom erbjuder vi även att kontrollera era texter så att de uppfyller de kravs som ställs, texterna ska vara skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.

Vilken nivå våra granskningar ska ha bestämmer ni, vill ni göra en teknisk granskning för att uppnå minimikraven WCAG 2.1/EN 301 549 eller en större genomgång att se till att gränssnittet fungerar för alla oavsett funktionsnedsättning. Vi presenterar resultatet i en rapport eller en översiktlig sammanfattning med eller utan en muntlig överlämningen.

Vi sätter nivån på hur omfattande er granskning ska vara tillsammans.

WCAG-granskning

Vår populäraste granskning är vår WCAG 2.1 granskning, i den kontrollerar vi om punkterna i WCAG 2.1 blir godkända eller icke godkända. Granskningen kommer tydligt att beskriva vilka punkter som inte når upp till WCAG 2.1 tillsammans med ett underlag hur du åtgärdar det. Du får också en tydlig sammanfattning av granskningen.

WCAG 2.1

Webbtillgänglighetsdirektivet trädde i kraft den 23 september 2018 i Sverige. WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). ligger till grund för EN 301 549 som är den europeiska tillgänglighetsstandarden. Hela den offentliga sektorn, statliga och kommunala bolag som uppfyller vissa krav omfattas av lagen. Även dokument som publiceras på webbplatsen, intranät, extranät och appar omfattas av lagen. Detta innebär framförallt att webbplatser och appar ska uppnå åtminstone nivå AA i version 2.1 av WCAG.